XIN KHẤN
Tất cả những lời Xin Khấn sẽ được các Linh Mục,
Tu Sĩ Dòng và mọi người hợp ý cầu nguyện với Qúi Vị.
(Xin Khấn và Tạ Ơn hòan tòan miễn bổng)

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse
chuyển cầu lên Thiên Chúa
Ban cho con được ơn:


Người xin khấn:(Chỉ ấn một lần "Gửi Đi - Send" là đủ)

"ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho"
(Luca 11,5-13)


XIN TẠ ƠN

Muôn đời xin Tạ Ơn Thiên Chúa
Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse
Vì ơn đã nhận:


Người tạ ơn:(Chỉ ấn một lần "Gửi Đi - Send" là đủ)