Lòng tin của con đã cứu chữa con  (Luc. 17, 19)
XIN CÙNG HỢP LỜI TẠ ƠN
    
[Xem Xin Khấn] [tinmung.net] [dongcong.net]


(nếu chưa xuất hiện Lời Tạ Ơn vừa ghi, xin ấn chuột phải,
rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN TẠ ƠN: trang   [1]  [2]  [3[4]   [5]    [6]    [7]    [8]    [9]   [10]