Chào Đón Chúa Xuân

01. Hát lên cùng Xuân đất trời
02. Hát lên cùng Xuân đất trời
03 Xuân đă đến rồi
04 Mùa nào
05 Hát đón Xuân về
06 Như dạ lư Mùa Xuân
07 Như dạ lư Mùa Xuân
08 Mừng Hát Xuân về
09 Mừng Hát Xuân về
10 Xuân về
11 Xuân về
12 Xuân ở  trong con
13 Xuân ở trong con
14 Mẹ là Mùa Xuân Cứu Độ
15 Mẹ là Mùa Xuân Cứu Độ
16 Ánh Xuân về
17 Ánh Xuân về

VCD Thánh Ca
10 Bài Thánh Ca Xuân Đặc Biệt