Lệ ăn năn 3

01. Lời  giới thiệu                              Kim Thy - Đỗ Tm Khoa
02.
hy nhớ 1                                   Như Mai - Lệ Hằng
03.
Lời khai mạc                               Quyn Di - Hồng Trang
04.
Nới thứ nhất                                Anh Dũng - Bch Ngọc
05.
Cha bị kết n                             Anh Dũng  - Nhu Mai
06.
Nơi thứ hai                                  Việt Dũng - Bch Ngọc 
07.
Cha vc Thập gi                      Kim Thy -  Hun Ngữ
08.
Noi thứ ba                                   Anh Dũng - Bch Ngọc
09.
Ng lần thứ nhất                         Anh Dũng - Như Mai
10.
Nơi thứ bốn                                 Việt Dũng - Bch Ngọc
11.
Cha gặp Mẹ                               Như Mai - Lệ  Hằng
12.
Nơi thứ  năm                                Anh Dũng -  Bch Ngọc
13.
Simon vc hộ cho Cha               Anh Dũng -  Như Mai
14.
Nơi thứ su                                  Việt Dũng - Bch Ngọ
15.
B Vernica lau mặt cho Cha    Lệ Hằng - Việt Dũng
16.
Nơi thứ bảy                                  Kim Thy - Đỗ Tn Khoa
17.
Cha ng lần thứ hai                    Anh Dũng - Như Mai
18.
Nơi thứ tm                                   Anh Dũng - Như Mai
19.
Cha an ủi con thnh Girusalem    Lệ Hằng - Johnny Dũng
20.
Nơi thứ chn                                  Anh Dũng - Bch Ngọc
21.
Cha ngy lần thứ ba                   Anh  Dũng - Như Mai
22.
Nơi thứ mười                                 Việt Dũng - Bch Ngọc
23.
Chng lột o Cha                        Lệ Hằng - Việt Dũng
24.
Nơi thứ mười một                          Anh Dũng - Bch Ngọc
25.
Đng đang Cha                          Anh Dũng - Như Mai
26.
Nơi thứ mười hai                           Hồng Trang - Quyn Di
27.
Cha chết                                     Như Mai - Lệ Hằng
28.
Nơi thứ mười ba                            Kim Thy - Độ Tn Khoa
29.
Tho đang Cha                           Kin Thy -  Hun Ngữ
30.
Nơi thứ mười bốn                          Hồng Trang - Quyn Di
31.
Tng xc Cha                             Mỹ Huyền - Nguyn Khang
32.
Nơi thứ mười lăm                          Anh Dũng - Bch Ngọc
33.
Alleluia
                                          Như Mai - Anh Dũng
 

CD: www.alphalinh.com

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)