T́nh ca Thập Giá

Audio CD T̀NH CA THẬP GIÁ

Biên tập:                    Lm Thái Nguyên
Ḥa âm - Phối khí:   Quang Đạt
Studio - mix:             Quang Đạt - Vincent Lê
Ḥa bè và
chỉ huy hợp xướng: Ns Thế Thông
Designer:                 Quốc Tài

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng