Đôi khi

 

01.De me tron niem vui
02. Mot chut
03 Doi khi
04 Nhu hat caphe
05 Bai ca lua chay
06 Mot minh khong the
07 Dau chan
08 Sao khong
09 Goi ten em
10 Toi mo
11 Doi dep
12 Gieo va gat

Audio CD: ĐÔI KHI
Biên tập:                 Thông Vi Vu
Thực  hiện:              Nhóm ngàn thông
Ḥa âm -  phối khí: Nguyễn Minh Châu
Thu - mix:                 Nguyễn Minh Châu
Volca:                       Diệu Hiền - Bích Hiền
Designer:                 Giang Ân

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn