Bốn ma yu thương

01 Tinh yeu cua Chua
02 Dang loi nguyen cau
03 Xin cho con thay Chua
04 Than phan mon hen
05 Xin mai o ben con
06 Xin tinh yeu day con
07 Bon mua hien dang
08 Chua la hanh phuc doi con
09 Vi Chua yeu con
10 Chua sai toi di

Audio CD BỐN MA YU THƯƠNG
Chịu trch nhiệm xuất bản:   Nguyễn Thanh Xun
Chịu trch nhiệm bản t hảo: Phạm Gia Thoan
Bin tập Ns:                           Ngọc Linh

____________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn