Tin Mừng Thnh Gioan

01 Chương 1 (cu 1 đến cu 51)
02 Chương 2 (cu 1 đến cu 25)
03 Chương 3 (cu 1 đến cu 36)
04 Chương 4 (cu 1 đến cu 54)
05 Chương 5 (cu 1 đến cu 47)
06 Chương 6 (cu 1 đến cu 71)
07 Chương 7 (cu 1 đến cu 52)
08 Ht Ti Tin Knh (Nh. Mai)
09 Chương 8 (cu 1 đến cu 59)
10 Chương 9 (cu 1 đến cu 41)
11 Chương 10 (cu 1 đến cu 42)|
12 Chương 11 (cu 1 đến cu 57)
13 Chương 12 (cu 1 đến cu 50)
14 Chương 13 (cu 1 đến cu 38)
15 Chương 14 (cu 1 đến cu 31)
18 Chương 15 (cu 1 đến cu 27)
19 Chương 16 (cu 1 đến cu 33)
20 Chương 17 (cu 1 đến cu 26)
21 Chương 18 (cu 1 đến cu 39)
22 Chương 19 (cu 1 đến cu 42)
23 Chương 20 (cu 1 đến cu 31)
24 Chương 21 (cu 1 đến cu 25)
 

CD: ĐỌC TIN MỪNG MAT-THU v GIOAN

Kể chuyện: 13 Vị thnh Tng Đồ theo Cha Gisu

_______________________________________________________

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

C thể Reload hoặc Refresh để đạt kết qủa tốt hơn

                               
                           Thư từ -  Gp
                           Audio Tin Mừng