Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

91 Phêrô Nguyễn Văn Tư
92 Phêrô Phanxico Neron Bắc
93 Phêrô Trương Văn Đường
94 Phêrô Trương Văn Thi
95 Phêrô Vơ Văn Khoa
96 Phêrô Vũ Văn Truật
97 Philiphe Phan Văn Minh
98 Simon Phan Đắc Ḥa
99 Stephano Nguyễn Văn Vinh
100 Stephano Theodore Cuenot Thể, GM
101 Tôma Đinh Viết Dụ
102 Tôma Khuông
103 Tôma Nguyện Văn Đệ
104 Tôma Toán
105 Tôma Trần Văn Thiện
 

CD TRUYỆN KỂ 118 THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
              (117 vị và Chân phước Anrê Phú Yên)

 

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bài giảng này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của .mp3 file)