Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam

76 Phaol Nguyện Ngn
77 Phaol Phạm Khắc Khoan
78 Phaol Vũ Văn Đổng tự- Dương
79 Phaol Almato Bnh
80 Phr Đa
81 Phr Đinh Văn Dũng v  Phr  Đinh Văn Thuần
82 Phr Đon Cng Qu
83 Phr Đon Văn Van
84 Phr Dumoulin Borie Cao, Gm
85 Phr Khanh
86 Phr L Ty
87 Phr Nguyễn B Tuần
88 Phr Nguyễn Khắc Tự
89 Phr Nguyễn Văn Hiếu
90 Phr Nguyễn Văn Lựu
 

CD TRUYỆN KỂ 118 THNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
              (117 vị v Chn phước Anr Ph Yn)

 

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bi giảng ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của .mp3 file)