Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam

61 Matthu Nguyện Văn Phượng
62 Micae Hồng Đnh Hy
63 Micae Nguyện Huy Mỹ
64 Nicola Bi Đức Thể
65 Phaol Nguyễn Văn Mỹ
66 Phaol Tồng Viết Bường
67 Phanxix Đỗ Văn Chiểu
68 Phanxix Gil Federich Tế
69 Phanxix Jaccard Phan
70 PhanxixTrần Văn Trung
71 Phanxix X H Trọng Mậu
72 Phanxix X Nguyễn Cần
73 Phanl L Bảo Tịnh
74 Phanl L Văn Lộc
 

CD TRUYỆN KỂ 118 THNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
              (117 vị v Chn phước Anr Ph Yn)

 

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bi giảng ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của .mp3 file)